English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٩ خرداد ١٤٠٢

1.      ارائه نسخ دستور بستری پزشک

2.      هنگام مراجعه به پذیرش بستری ، دفترچه بیمه ، شناسنامه ویک نفر از از بستگان نزدیک خود را همراه داشته باشید .

3.      در صورت داشتن سوابق قبلی در این مرکز ، مسئول پذیرش را مطلع سازید.

4.      اطلاعات خواسته شده در  خصوص تشکیل  پرونده بستری را دقیق بیان فرمائید .

5.      صدور مجوز  کارت همراه فقط با نظر  پزشک معالج امکان پذیر میباشد .

6.      در موارد بیماران طرف قراداد بیمه همراه داشتن معرفی نامه جهت بستری شدن  ضروری میباشد .در موارد اورژانس  ارائه کارت شناسائی معتبر  ودفترچه کافی است وهمراه بیمار موظف است ظرف 24 ساعت  معرفی نامه ارائه نمائید .

7.      اجرای دستور بستری پزشک  معالج منوط به وجود تخت خالی در بخش مورد نظر  میباشد . مگر در موارد اورژانس که تمهیدات لازم توسط مسئولین بیمارستان اتخاذ خواهئد شد .

8.      قبل از مراجعه به بیمارستان جهت بستری شدن استحمام نموده ووسائل شخصی ضروری را تهیه  فرمائید

9.       از همراه داشتن زیور آلات واشیاء قیمتی خود داری فرمائید .