English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ١٥ آذر ١٤٠١

 

هاله زارع

کارشناس پرستاری

سوابق خدمتی :

  • پرستار بخش ICU
  •  سرپرستار اورژانس
  • سرپرستار بخش عفونی
  • سوپروایزر بالینی در گردش
  • سوپروایزر آموزشی
  • مدیر خدمات پرستاری از سال 1393