09:03:12 - 30 تیر 1403

مرکز آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی ارومیه

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
 
 
نام و نام خانوادگی: جعفر کریم آزاد                                                                                                           
مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت 
سمت: رئیس امور اداری مرکز آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی 
داخلی:  267
 

رزومه  طرح درس و دو
تنظیمات قالب