مرکز آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی ارومیه

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: سیمین اشتری                                                                                                         
سمت: مسئول آزمایشگاه مرکز آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی 
داخلی:  211
 
 
 
 
 
 
 
  آزمایشگاه مرکز آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی ارومیه به صورت شبانه روزی در دو بخش کلینیکال و پاتولوژی خدمت رسانی انجام می دهد .

بخش کلینیکال شامل  بخش های پذیرش ، نمونه گیری ،  بیوشیمی ، کنترل کیفی ، خون شناسی ، سرولوژی ، هورمون شناسی ، بانک خون ، انگل شناسی ، میکروب شناسی و تجزیه

ادرار می باشد.

 

تنظیمات قالب