10:05:41 - 30 تیر 1403

مرکز آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی ارومیه

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
 
 
نام و نام خانوادگی: زهرا رحیمی                                                                                                 
سمت: مسئول آندوسکوپی مرکز آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی 
داخلی:  307
تنظیمات قالب