09:47:37 - 30 تیر 1403

مرکز آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی ارومیه

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
پرسشنامه حاضر به منظور ارتقاء کیفیت آموزشی بیمارستان تنظیم شده است، پاسخ های دقیق و صادقانه شما احترام به حقوق فراگیران و اساتید بوده و اطلاعات به صورت محرمانه حفظ خواهد شد.
تنظیمات قالب