10:04:53 - 30 تیر 1403

مرکز آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی ارومیه

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
 
 
 
نام و نام خانوادگی: لعبت مسرورفر                                                                                                    
سمت: مسئول اکوکاردیوگرافی مرکز آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی 
داخلی:  352
 
 
 
 
 
 

 

تنظیمات قالب