11:13:33 - 30 تیر 1403

مرکز آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی ارومیه

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
 
 
نام و نام خانوادگی: دکتر زلیخا خوشبخت                                                                                                       
رشته تحصیلی:  داروسازی 
سمت: مسئول داروخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی 
داخلی:  276
 
 
نام و نام خانوادگی: دکتر الهه عزیزی                                                                                                       
رشته تحصیلی:  داروسازی 
سمت: مسئول لوازم مصرفی مرکز آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی 
داخلی:  295
 
 
نام و نام خانوادگی: دکتر فرهاد فکرت                                                                                                     
رشته تحصیلی:  داروسازی 
سمت: مسئول داروخانه بستری مرکز آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی 
داخلی:  279
 
 
تنظیمات قالب