09:37:27 - 30 تیر 1403

مرکز آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی ارومیه

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
 
 
نام و نام خانوادگی: دکتر جعفرکیاست فر                                                                                                           
مدرک تحصیلی: متخصص
رشته تحصیلی:  داخلی 
سمت: ریاست مرکز آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی 
ایمیل: kiasatfarjafar@gmail.com
داخلی:  265
 

رزومه  طرح درس و دو
تنظیمات قالب