مرکز آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی ارومیه

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
سوپروایزرهای ثابت دفتر پرستاری
نام و نام خانوادگی
یوسف شیخلو
لیلی اکبری 
راضیه قنبری
نام و نام خانوادگی
آمنه عابدینی
زهرا رحیمی
 
سوپروایزرهای گردشی دفتر پرستاری
نام و نام خانوادگی
معصومه آیرملو
لادن حقی راد
مهناز مستوفی
آذر مهماندوست
نام و نام خانوادگی
منیژه پرخاشجوی
عالیه پاشایی
طاهره جعفرپور
هاله زارع
تنظیمات قالب