11:15:08 - 30 تیر 1403

مرکز آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی ارومیه

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
 
 
نام و نام خانوادگی: رعنا سجادی کریمی                                                                                                           
مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری
سمت: مدیریت پرستاری مرکز آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی 
داخلی:  272
 

رزومه  طرح درس و دو
تنظیمات قالب