11:15:41 - 30 تیر 1403

مرکز آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی ارومیه

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
 
 
نام و نام خانوادگی: دکتررضا حاجی زاده                                                                                                        
مدرک تحصیلی: متخصص بیماریهای قلب و عروق
مرتبه علمی: استادیار 
سمت: معاون آموزشی و پژوهشی مرکز آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی 
ایمیل:      hajizadh.reza@gmail.com
مستقیم :31996274
داخلی:  274
 
 
شرح وظایف  
 

1-برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت آموزش پزشکی بیمارستان در چارچوب سیاست ها و برنامه های دانشگاه، دانشکده پزشکی و بیمارستان

2- ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی بیمارستان در زمینه برنامه ریزی آموزشی، ارزشیابی (اعم از فراگیران و اعضای هیات علمی )، روش های تدریس و یادگیری، پژوهش در آموزش و 

    مدیریت تغییر در حیطه آموزش بالینی 

3- هدایت کمیته های آموزشی، بخش ها و گروه های بیمارستانی در زمینه بارنگری برنامه های آموزشی، اصلاح روند ارزشیابی آموزشی، به کارگیری روش های جدید آموزشی و یادگیری و هدایت      طرح های پژوهش در آموزش در حیطه آموزش بالینی 

4- پایش مستمر عوامل موثر بر کیفیت آموزشی و ارائه بازخورد لازم به مراجع ذیربط 

5- هدایت و نظارت بر فعالیت های مرکز آموزش بیمارستان

6- ارایه پیشنهاد و مشاوره به دانشکده پزشکی در خصوص اتخاذ راهکارهای موثر در کیفیت آموزش پزشکی

7- هدایت و نظارت بر برنامه ریزی ماهانه فعالیت های آموزشی بخش ها

8- نظارت بر ارائه گزارش کار و فعالیت آموزشی و درمانی اعضای هیات علمی در بخش های مختلف

9- نظارت و تنظیم زمانبندی نحوه شرکت در کارگاه های آموزشی

10- مشارکت در نظارت بر ارزشیابی فعالیت های بخش و اعضای هیات علمی (بخشی از آن توسط دانشجو و کارورز به صورت محرمانه انجام می گیرد)

11- تشکیل و اداره کمیته های آموزشی بیمارستان (با حضور ریاست بیمارستان، روسای بخش ها و مدیران مرتیط)  کمیته های دانشجویی ، کارآموزی ، کارورزی ، دستیاری 

12- شرکت در جلسات معاونین آموزشی بیمارستان ها دانشگاه در جهت هماهنگی در امر آموزش

13- تنظیم طرح های مربوط به تکنولوژی آموزشی و درخواست بودجه آنها

14- نظارت بر تجهیز و اداره کتابخانه بیمارستان

15- نظارت بر تنظیم برنامه های استفاده از فضای آموزشی (سالن کنفرانس، آمفی تئاتر و کلاس های درس)

16- تجهیز واحد سمعی و بصری برنامه ریزی جهت بکارگیری از روش ها و تکنولوژی های جدید و تهیه وسایل کمک آموزشی جهت سالن کنفرانس و کلاس های درس 

17- کنترل و نظارت بر معرفی نامه ها

18- نظارت و هماهنگی بر نحوه ارزشیابی و امتحان پایان دوره آموزش گیرندگان و اعلام نمرات ارزشیابی کارآموزان و کارورزان و اعلام بکار و گواهی کارکرد فلوها و دستیاران به دانشکده پزشکی 

19- نظارت بر برنامه ریزی کیفی آموزش در بخش های آموزشی به صورت تئوری و عملی

20- برنامه ریزی و نظارت جهت ارتقاء کیفیت آموزش بالینی در شرح وظایف ابلاغی

تنظیمات قالب