مرکز آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی ارومیه

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

کارکنان حوزه آموزش و کتابخانه‌

نام‌ و نام‌ خانوادگی‌: دکتر رضا حاجی‌ زاده‌

سمت‌: معاون‌ آموزشی‌

متخصص‌ بیماری های قلب‌ و عروق‌

شماره‌ تماس‌: ٠٤٤٣١٩٩٦٢٧٤

Hajizadh.reza@gmail .com : ایمیل

 

                  

نام‌ و نام‌ خانوادگی‌: ارسلان‌ تکامل‌

سمت‌: کارشناس‌ آموزش‌

فارغ‌ التحصیل‌: علوم‌ تربیتی‌ مقطع‌: کارشناسی‌ ارشد

شماره تماس‌: ٠٤٤٣١٩٩٦٢٧٤

ایمیل : Takamol_arsalan@yahoo.com 

 

 

نام‌ و نام‌ خانوادگی‌: فاطمه‌ محمدی آلمان‌ آباد

سمت‌: مسئول‌ کتابخانه‌

فارغ‌ التحصیل‌: علوم‌ تربیتی‌

مقطع‌: کارشناسی‌ ارشد

شماره‌ تماس‌: ٠٤٤٣١٩٩٦٢٨٤

 Mohammadi.almanabad@gmail.com : ایمیل 

 

نام‌ و نام‌ خانوادگی‌: مرضیه‌ شاهی‌ سمت‌: کارشناس‌ کتابدار بالینی‌

فارغ‌ التحصیل‌: علم‌ اطلاعات‌ و دانش‌ شناسی‌

مقطع‌: کارشناسی‌ ارشد

شماره تماس‌: ٠٤٤٣١٩٩٦٢٨٤

 Karmand1402@gmail.com : ایمیل

 

تنظیمات قالب