11:13:08 - 30 تیر 1403

مرکز آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی ارومیه

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

دفتر توسعه آموزش بالینی  (EDO )

 

دفتر توسعه آموزش بالینی (EDO) بیمارستان، واحدی است که وظایف آموزشی را مانند مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه ها (EDC) دربیمارستان بر عهده دارد.چارت سازمانی مصوب واحد توسعه آموزش بالینی در زیر مجموعه معاونت آموزشی مرکز قرار دارد. اهداف واحد توسعه آموزش بالینی در راستای طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و منطبق بر سیاست های مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد.

وظایف و تشکیلات :

رسالت (Mission)

تعلیم و تربیت دانش آموختگانی توانمند و متعهد با بهره گیری از دانش و فناوری روز در زمینه آموزش پزشکی،  انجام پژوهش­های بنیادی در آموزش و نظریه پردازی و ارتقاء بخشیدن به کیفیت آموزش و پژوهش با به­کارگیری ساز و کارهای علمی  در زمینه برنامه ­ریزی درسی، ارزشیابی، رهبری و مدیریت آموزشی در نظام آموزش علوم پزشکی، همچنین جلب مشارکت اعضای هیأت علمی، و تقویت روحیه کارگروهی، مبادله تجارب، ایجاد فرصت خلاقیت، ارتقاء کیفیت یاددهی_ یادگیری از رسالت های دفتر توسعه آموزش دانشکده می­باشد

چشم انداز (Vision)

پرورش نیروهای علاقه­مند و مستعد در دانشکده  بطوریکه از دانش ، مهارت و توان کافی  برای بهبود کیفی و انجام  تغییرات ضروری برای ارتقاء سطح آموزش و  نظام سلامت  برخوردار باشند و قرار گرفتن در سطح مطلوب و متناسب با نیازهای کشور و پیشرفت های روز دنیا .

ارزشها و باورها  (Values&Beliefs)

اعضای هیات علمی بر این باورند که وظیفه آنها در فرایند آموزشی تنها انتقال دانش و مهارت نیست بلکه باید با در نظر گرفتن سبک­های یادگیری دانشجویان، استفاده از روش های نوین تدریس و ارزشیابی، موقعیت­های یادگیری را برای دانشجویان فراهم کنندهمچنین با ایجاد محیطی فعال و پویا درصدد تقویت مهارت­های تفکر خلاق، تفکر نقادانه، یادگیری مداوم و خود محور در فراگیران برآیند. 

 حیطه عملکرد:

1_   توانمندسازی نیروی انسانی (faculty development)  

2_ برنامه ریزی آموزشی (curriculum development)

3_ ارزشیابی آموزشی (evaluation)

4_  پژوهش در آموزش (research in education)

5_ رشد و بالندگی اعضاء هیات علمی ( growth and development of faculty members)

6_کمیته استعدادهای درخشان دانشجویی(student talent committee)

7_کمیته  منتخب آموزشی ارتقاء اعضا هیات علمی دانشگاه

(the selected educational committee for the promotion of university faculty members)

 وظایف:

1- توانمندسازی نیروی انسانی

2-  برنامه ریزی آموزشی

3-  ارزشیابی آموزشی

4- پژوهش در آموزش

5_ کمیته رشد و بالندگی اعضاء هیات علمی

6_کمیته استعدادهای درخشان دانشجویی

7_ کمیته منتخب آموزشی ارتقاء اعضا هیات علمی دانشگاه

 

 

 

 

تنظیمات قالب